ஐக்கிய நாடுகள் சபை பதவி வெற்றிடங்கள் | United Nations High Commissioner Office Vacancy

United Nations High Commissioner for Refugees

Application Closing Date:- 06.01.2019


இலங்கையில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அகதிகளுக்கான உயர் ஸ்தானிகர் ஆலயத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

Latest