இலங்கை சுகாதார அமைச்சு பதவி வெற்றிடம் | Vacancy for the Post of Project Officer in Ministry of Health

இலங்கை சுகாதார அமைச்சு  பதவி வெற்றிடம் | Vacancy for the Post of Project Officer in Ministry of Health
Vacancy for the Post of Project Officer 
Primary Health Care System Strengthening Project 
in Ministry of HealthApplication form (விண்ணப்பப் படிவம்)
Source: www.health.gov.lk (06-11-2018)