Vacancy for Parliament of Sri Lanka

Vacancy for Parliament of Sri Lanka
Closing Date : August 09 (2018)

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்
பாராளுமன்ற உரைபெயர்ப்பாளர் (தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம்)
விண்ணப்ப முடிவுதி திகதி : 2018.08.09
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனளிக்கவில்லை எனக் கருதின், உங்களது நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்து வேலைவாய்ப்பொன்றினை பெற்றுக்கொடுக்க அவசியம் உதவுங்கள்